Sarcoma epidemiology and cancer-related hospitalisation in Western Australia from 1982 to 2016: A descriptive study using linked administrative data

Sarcomas are a heterogeneous group of malignancies arising from mesenchymal cells. Epidemiological studies on sarcoma from Australia are lacking, as previous studies have focused on a sarcoma type (. soft tissue) or anatomical sites. | Sarcoma epidemiology and cancer-related hospitalisation in Western Australia from 1982 to 2016 A descriptive study using linked administrative data

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    14    1    08-02-2023
100    27    1    08-02-2023
176    140    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.