Cardio-toxicity among patients with sarcoma: A cardio-oncology registry

Chemotherapy induced cardio-toxicity has been recognized as a serious side effect since the first introduction to anthracyclines (ANT). Cardio-toxicity among patients with breast cancer is well studied but the impact on patients with sarcoma is limited, even though they are exposed to higher ANT doses. | Cardio-toxicity among patients with sarcoma A cardio-oncology registry

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    91    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.