NR2F2 plays a major role in insulin-induced epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells

The failure of treatment for breast cancer usually results from distant metastasis in which the epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays a critical role. Hyperinsulinemia, the hallmark of Type 2 diabetes mellitus (T2DM), has been regarded as a key risk factor for the progression of breast cancer. | NR2F2 plays a major role in insulin-induced epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    17    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.