PODXL might be a new prognostic biomarker in various cancers: A metaanalysis and sequential verification with TCGA datasets

Several studies have investigated the associations between the podocalyxin-like protein (PODXL) expression quantity or locations and cancers survival, but the results were far from conclusive. | PODXL might be a new prognostic biomarker in various cancers A metaanalysis and sequential verification with TCGA datasets

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    19    1    30-01-2023
50    23    3    30-01-2023
129    18    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.