Meta-analysis examining overall survival in patients with pancreatic cancer treated with second-line 5-fluorouracil and oxaliplatin-based therapy after failing firstline gemcitabine-containing therapy: Effect of performance status and comparison with other regimens

Pancreatic cancer has a poor prognosis and few choices of therapy. For patients with adequate performance status, FOLFIRINOX or gemcitabine plus nab-paclitaxel are preferred first-line treatment. 5-Fluorouracil (5-FU)–based therapy (. FOLFIRI, OFF, or FOLFOX) are often used in patients who previously received gemcitabine-based regimens. | Meta-analysis examining overall survival in patients with pancreatic cancer treated with second-line 5-fluorouracil and oxaliplatin-based therapy after failing firstline gemcitabine-containing therapy Effect of performance status and comparison with other regimens

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.