Proteomics reveals a therapeutic vulnerability via the combined blockade of APE1 and autophagy in lung cancer A549 cells

Drug resistance is a major cause of therapeutic failure that is often associated with elevated autophagy and apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1) expression. Herein, we investigated the role of APE1 and autophagy in A549 cells treated with cisplatin. | Proteomics reveals a therapeutic vulnerability via the combined blockade of APE1 and autophagy in lung cancer A549 cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.