The immune-checkpoint HLA-G/ILT4 is involved in the regulation of VEGF expression in clear cell renal cell carcinoma

Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), the most aggressive renal cancer, is characterized by early lymph node metastases and bad prognosis. Most therapies targeting advanced or metastatic ccRCC are based, as first-line treatment, on the administration of the vascular endothelial growth factor (VEGF) neutralizing antibody termed Bevacizumab. | The immune-checkpoint HLA-G ILT4 is involved in the regulation of VEGF expression in clear cell renal cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    26    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.