Sterile, abscess-like cerebral lesion during trastuzumab therapy after HER2 status switch in a triple negative breast cancer patient: A case report and literature review

Breast cancer is a global health problem – it is the most common malignancy among women. Triple negative breast cancers (TNBC) account for 10–20% of female breast cancer. Most TNBC cases confer poor prognosis. | Sterile abscess-like cerebral lesion during trastuzumab therapy after HER2 status switch in a triple negative breast cancer patient A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    7    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.