Fluctuating expression of miR-584 in primary and high-grade gastric cancer

Gastric cancer is the fifth most common cancer worldwide. Along with environmental factors, such as Helicobacter pylori (H. pylori) infection, genetic changes play important roles in gastric tumor formations. miR-584 is a less well-characterized microRNA (miRNA), with apparent activity in human cancers. However, miR-584 expression pattern in gastric cancer development has remained unclear. | Fluctuating expression of miR-584 in primary and high-grade gastric cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    371    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.