Starvation stress attenuates the miRNAtarget interaction in suppressing breast cancer cell proliferation

Emerging evidence has demonstrated the limited access to metabolic substrates as an effective approach to block cancer cell growth. The mechanisms remain unclear. Our previous work has revealed that miR221/222 plays important role in regulating breast cancer development and progression through interaction with target gene p27. | Starvation stress attenuates the miRNAtarget interaction in suppressing breast cancer cell proliferation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    91    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.