The natural alkaloid Jerantinine B has activity in acute myeloid leukemia cells through a mechanism involving c-Jun

Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogenous hematological malignancy with poor long-term survival. New drugs which improve the outcome of AML patients are urgently required. In this work, the activity and mechanism of action of the cytotoxic indole alkaloid Jerantinine B (JB), was examined in AML cells. | The natural alkaloid Jerantinine B has activity in acute myeloid leukemia cells through a mechanism involving c-Jun

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.