Oncolytic vaccinia virus GLV-1h68 exhibits profound antitumoral activities in cell lines originating from neuroendocrine neoplasms

Oncolytic virotherapy is an upcoming treatment option for many tumor entities. But so far, a first oncolytic virus only was approved for advanced stages of malignant melanomas. | Oncolytic vaccinia virus GLV-1h68 exhibits profound antitumoral activities in cell lines originating from neuroendocrine neoplasms

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.