Management of medically inoperable and tyrosine kinase inhibitor-naïve early-stage lung adenocarcinoma with epidermal growth factor receptor mutations: A retrospective multi-institutional analysis

The clinical value of combined local radiation and epidermal growth factor receptor (EGFR)-tyrosine kinase inhibitors (TKIs) for medically inoperable and TKI-naïve early-stage lung adenocarcinoma patients with EGFR mutations has not yet been determined. | Management of medically inoperable and tyrosine kinase inhibitor-naïve early-stage lung adenocarcinoma with epidermal growth factor receptor mutations A retrospective multi-institutional analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.