Exercise as a diagnostic and therapeutic tool for preventing cardiovascular morbidity in breast cancer patients – the BReast cancer EXercise InTervention (BREXIT) trial protocol

Anthracycline chemotherapy (AC) is an efficacious (neo) adjuvant treatment for early-stage breast cancer (BCa), but is associated with an increased risk of cardiac dysfunction and functional disability. | Exercise as a diagnostic and therapeutic tool for preventing cardiovascular morbidity in breast cancer patients the BReast cancer EXercise InTervention BREXIT trial protocol

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.