Evaluation of MiR-1908-3p as a novel serum biomarker for breast cancer and analysis its oncogenic function and target genes

Breast cancer is one of the most common tumors for women globally. Various miRNAs have been reported to play a crucial role in breast cancer, however the clinical significance of miR-1908-3p in breast cancer remains unclear. The present study aimed to explore the role of miR-1908-3p in breast cancer. | Evaluation of MiR-1908-3p as a novel serum biomarker for breast cancer and analysis its oncogenic function and target genes

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    53    2    08-12-2023
90    62    6    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.