Study protocol for an open-label, singlearm, phase Ib/II study of combination of toripalimab, nab-paclitaxel, and gemcitabine as the first-line treatment for patients with unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a fatal disease with a dismal response to single-use of immune checkpoint inhibitors (ICIs). ICIs combined with systemic therapy has shown efficacy and safety in various solid tumors. Nabpaclitaxel and gemcitabine (AG), as the standard first-line treatment for advanced PDAC, has been widely used in recent years. | Study protocol for an open-label singlearm phase Ib II study of combination of toripalimab nab-paclitaxel and gemcitabine as the first-line treatment for patients with unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    99    3    23-05-2024
128    82    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.