Comparative effectiveness trial of transoral head and neck surgery followed by adjuvant radio(chemo)therapy versus primary radiochemotherapy for oropharyngeal cancer (TopROC)

For loco-regionally advanced, but transorally resectable oropharyngeal cancer (OPSCC), the current standard of care includes surgical resection and risk-adapted adjuvant (chemo) radiotherapy, or definite chemoradiation with or without salvage surgery. | Comparative effectiveness trial of transoral head and neck surgery followed by adjuvant radio chemo therapy versus primary radiochemotherapy for oropharyngeal cancer TopROC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    84    3    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.