Fibroadenoma versus phyllodes tumor: A vexing problem revisited

Fibroepithelial lesions of the breast include fibroadenoma (FA) and phyllodes tumor (PT). Fibroadenomas are benign while phyllodes tumor range from benign, indolent neoplasms to malignant tumors capable of distant metastasis. | Fibroadenoma versus phyllodes tumor A vexing problem revisited

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.