Real-world efficacy and safety of two doses of cabazitaxel (20 or 25 mg/m2 ) in patients with castration-resistant prostate cancer: Results of a Japanese post-marketing surveillance study

The recommended starting dose of cabazitaxel for castration-resistant prostate cancer (CRPC) is 25 mg/m2 in Japan and Europe. Although lower doses are established alternatives based on randomized controlled trials, the safety and efficacy of 25 and 20 mg/m2 in real-world settings are not well established. | Real-world efficacy and safety of two doses of cabazitaxel 20 or 25 mg m2 in patients with castration-resistant prostate cancer Results of a Japanese post-marketing surveillance study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
395    4    1    23-05-2024
144    116    5    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.