Intracellular expression of arginine deiminase activates the mitochondrial apoptosis pathway by inhibiting cytosolic ferritin and inducing chromatin autophagy

Based on its low toxicity, arginine starvation therapy has the potential to cure malignant tumors that cannot be treated surgically. The Arginine deiminase (ADI) gene has been identified to be an ideal cancersuppressor gene. | Intracellular expression of arginine deiminase activates the mitochondrial apoptosis pathway by inhibiting cytosolic ferritin and inducing chromatin autophagy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    349    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.