Transcriptomic insight into salinomycin mechanisms in breast cancer cell lines: Synergistic effects with dasatinib and induction of estrogen receptor β

Tumors are heterogeneous in nature, composed of different cell populations with various mutations and/or phenotypes. Using a single drug to encounter cancer progression is generally ineffective. | Transcriptomic insight into salinomycin mechanisms in breast cancer cell lines Synergistic effects with dasatinib and induction of estrogen receptor β

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.