Global targetome analysis reveals critical role of miR-29a in pancreatic stellate cell mediated regulation of PDAC tumor microenvironment

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most aggressive forms of malignancies with a nearly equal incidence and mortality rates in patients. Pancreatic stellate cells (PSCs) are critical players in PDAC microenvironment to promote the aggressiveness and pathogenesis of the disease. | Global targetome analysis reveals critical role of miR-29a in pancreatic stellate cell mediated regulation of PDAC tumor microenvironment

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.