A single-arm confirmatory trial of pazopanib in patients with paclitaxelpretreated primary cutaneous angiosarcoma: Japan Clinical Oncology Group study (JCOG1605, JCOG-PCAS protocol)

Paclitaxel is a standard of care for patients with primary cutaneous angiosarcoma of the scalp and face. However, no standard second-line treatment for paclitaxel-resistant patients has ever been established. | A single-arm confirmatory trial of pazopanib in patients with paclitaxelpretreated primary cutaneous angiosarcoma Japan Clinical Oncology Group study JCOG1605 JCOG-PCAS protocol

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
234    99    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.