Effect of diabetes mellitus on survival in patients with gallbladder Cancer: A systematic review and meta-analysis

Increasing evidences indicated that diabetes might increase the incidence of gallbladder cancer. However, no sufficient data has ever clarified the impact of diabetes on the survival of patients with gallbladder cancer. | Effect of diabetes mellitus on survival in patients with gallbladder Cancer A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    364    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.