Correlation between immune-related adverse events and prognosis in patients with various cancers treated with anti PD-1 antibody

Immune checkpoint inhibitors (ICIs) targeting programmed cell death protein 1 (PD-1) are used for the treatment of various cancer types. However, immune-related adverse events (irAEs) occur in patients treated with ICIs. | Correlation between immune-related adverse events and prognosis in patients with various cancers treated with anti PD-1 antibody

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.