Pyrotinib with trastuzumab and aromatase inhibitors as first-line treatment for HER2 positive and hormone receptor positive metastatic or locally advanced breast cancer: Study protocol of a randomized controlled trial

HER2 dual-blockade combined with aromatase inhibitors (AI) is a promising strategy to improve progression-free survival (PFS) in hormone receptor (HR) positive, metastatic breast cancer (MBC). Pyrotinib is a novel irreversible epidermal growth factor receptor/HER2 dual tyrosine kinase inhibitor. | Pyrotinib with trastuzumab and aromatase inhibitors as first-line treatment for HER2 positive and hormone receptor positive metastatic or locally advanced breast cancer Study protocol of a randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1442    2    14-07-2024
56    82    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.