The relationship between retroperitoneal lymphadenectomy and survival in advanced ovarian cancer patients

Systematic retroperitoneal lymphadenectomy has been widely used in the surgical treatment of advanced ovarian cancer patients. Nevertheless, the corresponding therapeutic may not provide a survival benefit. The aim of this study was to assess the effect of systematic retroperitoneal lymphadenectomy in such patients. | The relationship between retroperitoneal lymphadenectomy and survival in advanced ovarian cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.