LncRNA MEG3 rs3087918 was associated with a decreased breast cancer risk in a Chinese population: A case-control study

LncRNA MEG3 expressed abnormally in various cancers including breast cancer, but no studies reported the correlation between MEG3 SNPs and breast cancer susceptibility among Chinese women. | LncRNA MEG3 rs3087918 was associated with a decreased breast cancer risk in a Chinese population A case-control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    92    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.