Comparison of adenocarcinoma and adenosquamous carcinoma prognoses in Chinese patients with FIGO stage IB-IIA cervical cancer following radical surgery

To compare adenocarcinoma (AC) and adenosquamous carcinoma (ASC) prognoses in patients with FIGO stage IB–IIA cervical cancer who underwent radical hysterectomy. | Comparison of adenocarcinoma and adenosquamous carcinoma prognoses in Chinese patients with FIGO stage IB-IIA cervical cancer following radical surgery

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.