Clinicopathological significance and prognosis of long noncoding RNA SNHG16 expression in human cancers: A metaanalysis

Recent studies have highlighted the important role of long non-coding RNA SNHG16 in various human cancers. Here, we conducted a meta-analysis to investigate the effect of SNHG16 expression on clinicopathological features and prognosis in patients with different kinds of human cancers. | Clinicopathological significance and prognosis of long noncoding RNA SNHG16 expression in human cancers A metaanalysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.