Prospective study of oncologic outcomes after laparoscopic modified complete mesocolic excision for non-metastatic right colon cancer (PIONEER study): Study protocol of a multicentre single-arm trial

The introduction of complete mesocolic excision (CME) with central vascular ligation (CVL) for rightsided colon cancer has improved the oncologic outcomes. Recently, we have introduced a modified CME (mCME) procedure that keeps the same principles as the originally described CME but with a more tailored approach. | Prospective study of oncologic outcomes after laparoscopic modified complete mesocolic excision for non-metastatic right colon cancer PIONEER study Study protocol of a multicentre single-arm trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    1    30-01-2023
127    1    1    30-01-2023
2    14    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.