Treatment patterns and health outcomes in metastatic renal cell carcinoma patients treated with targeted systemic therapies in the UK

Patients with metastatic renal cell carcinoma (mRCC) treated with targeted systemic therapies have demonstrated favourable outcomes in randomised controlled trials, however real-world evidence is limited. | Treatment patterns and health outcomes in metastatic renal cell carcinoma patients treated with targeted systemic therapies in the UK

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    48    3    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.