Suppressing Dazl modulates tumorigenicity and stemness in human glioblastoma cells

Glioblastoma is devastating cancer with a high frequency of occurrence and poor survival rate and it is urgent to discover novel glioblastoma-specific antigens for the therapy. | Suppressing Dazl modulates tumorigenicity and stemness in human glioblastoma cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.