A prospective, randomized study of Toremifene vs. tamoxifen for the treatment of premenopausal breast cancer: Safety and genital symptom analysis

Toremifene (TOR) is a selective oestrogen receptor modulator (SERM) and has comparable efficacy to that of tamoxifen (TAM) in breast cancer patients. Herein, we compared the safety of TOR to that of TAM in the adjuvant treatment of premenopausal breast cancer. | A prospective randomized study of Toremifene vs. tamoxifen for the treatment of premenopausal breast cancer Safety and genital symptom analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.