Risk stratified breast cancer screening: UK healthcare policy decision-making stakeholders’ views on a low-risk breast screening pathway

There is international interest in risk-stratification of breast screening programmes to allow women at higher risk to benefit from more frequent screening and chemoprevention. | Risk stratified breast cancer screening UK healthcare policy decision-making stakeholders views on a low-risk breast screening pathway

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
264    68    2    20-06-2024
1    91    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.