Short-term outcomes of robotic- versus laparoscopic-assisted Total Gastrectomy for advanced gastric Cancer: A propensity score matching study

Few studies have been designed to evaluate the short-term outcomes between robotic-assisted total gastrectomy (RATG) and laparoscopy-assisted total gastrectomy (LATG) for advanced gastric cancer (AGC). The purpose of this study was to assess the short-term outcomes of RATG compared with LATG for AGC. | Short-term outcomes of robotic- versus laparoscopic-assisted Total Gastrectomy for advanced gastric Cancer A propensity score matching study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    12    1    30-01-2023
266    13    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.