Anti-tumor effects of mevalonate pathway inhibition in ovarian cancer

Ovarian cancer remains the most fatal gynecological malignancy. Current therapeutic options are limited due to late diagnosis in the majority of the cases, metastatic spread to the peritoneal cavity and the onset of chemo-resistance. | Anti-tumor effects of mevalonate pathway inhibition in ovarian cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.