A novel coordination complex of platinum (PT) induces cell death in colorectal cancer by altering redox balance and modulating MAPK pathway

Colorectal cancer (CRC) is a heterogeneous tumor having various genetic alterations. The current treatment options had limited impact on disease free survival due to therapeutic resistance. Novel anticancer agents are needed to treat CRC specifically metastatic colorectal cancer. | A novel coordination complex of platinum PT induces cell death in colorectal cancer by altering redox balance and modulating MAPK pathway

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    43    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.