Invasion inhibition in pancreatic cancer using the oral iron chelating agent deferasirox

Iron is required for cellular metabolism, and rapidly proliferating cancer cells require more of this essential nutrient. Therefore, iron regulation may well represent a new avenue for cancer therapy. | Invasion inhibition in pancreatic cancer using the oral iron chelating agent deferasirox

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.