Assessment of the results and hematological side effects of 3D conformal and IMRT/ARC therapies delivered during craniospinal irradiation of childhood tumors with a follow-up period of five years

Craniospinal irradiation (CSI) of childhood tumors with the RapidArc technique is a new method of treatment. Our objective was to compare the acute hematological toxicity pattern during 3D conformal radiotherapy with the application of the novel technique. | Assessment of the results and hematological side effects of 3D conformal and IMRT ARC therapies delivered during craniospinal irradiation of childhood tumors with a follow-up period of five years

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.