AtezoTRIBE: A randomised phase II study of FOLFOXIRI plus bevacizumab alone or in combination with atezolizumab as initial therapy for patients with unresectable metastatic colorectal cancer

Immune checkpoint inhibitors (ICIs) reported remarkable achievements in several solid tumours. However, in metastatic colorectal cancer (mCRC) promising results are limited to patients with deficient mismatch repair/microsatellite instability-high (dMMR/MSI-high) tumours due to their immune-enriched microenvironment. | AtezoTRIBE A randomised phase II study of FOLFOXIRI plus bevacizumab alone or in combination with atezolizumab as initial therapy for patients with unresectable metastatic colorectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    57    2    18-05-2024
4    381    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.