Clinical characteristics and prognosis of anal squamous cell carcinoma: A retrospective audit of 144 patients from 11 cancer hospitals in southern China

The incidence of anal squamous cell carcinoma (SCC) has been steadily growing globally in the past decade. Clinical data on anal SCC from China are rare. We conducted this study to describe the clinical and epidemiological characteristics of anal SCC in China and explore prognostic factors of outcomes among patients with anal SCC. | Clinical characteristics and prognosis of anal squamous cell carcinoma A retrospective audit of 144 patients from 11 cancer hospitals in southern China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    16    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.