Three-year outcome after transanal versus laparoscopic total mesorectal excision in locally advanced rectal cancer: A multicenter comparative analysis

For patients with mid and distal rectal cancer, robust evidence on long-term outcome and causal treatment effects of transanal total mesorectal excision (TaTME) is lacking. This multicentre retrospective cohort study aimed to assess whether TaTME reduces locoregional recurrence rate compared to laparoscopic total mesorectal excision (LapTME). | Three-year outcome after transanal versus laparoscopic total mesorectal excision in locally advanced rectal cancer A multicenter comparative analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    26    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.