Detection of genes mutations in cerebrospinal fluid circulating tumor DNA from neoplastic meningitis patients using next generation sequencing

This study profiled the somatic genes mutations and the copy number variations (CNVs) in cerebrospinal fluid (CSF)-circulating tumor DNA (ctDNA) from patients with neoplastic meningitis (NM). | Detection of genes mutations in cerebrospinal fluid circulating tumor DNA from neoplastic meningitis patients using next generation sequencing

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    64    3    24-04-2024
122    347    8    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.