Efficacy and safety of nivolumab for advanced gastric cancer patients with poor performance statuses

Nivolumab has changed the treatment of advanced gastric cancer (AGC). Nivolumab shows better outcomes compared to best supportive care among AGC patients who received at least two prior regimens. | Efficacy and safety of nivolumab for advanced gastric cancer patients with poor performance statuses

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    16    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.