Effect of neoadjuvant therapy on breast cancer biomarker profile

Breast cancer clinical management requires the assessment of hormone receptors (estrogen (ER) and progesterone receptor (PR)), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) and cellular proliferation index Ki67, by immunohistochemistry (IHC), in order to choose and guide therapy according to tumor biology. | Effect of neoadjuvant therapy on breast cancer biomarker profile

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.