Low dose environmental radon exposure and breast tumor gene expression

The International Agency for Research on Cancer classified radon and its decay-products as Group-1- human-carcinogens, and with the current knowledge they are linked specifically to lung cancer. Biokinetic models predict that radon could deliver a carcinogenic dose to breast tissue. | Low dose environmental radon exposure and breast tumor gene expression

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    5    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.