A prospective feasibility study of one-year administration of adjuvant S-1 therapy for resected biliary tract cancer in a multiinstitutional trial (Tokyo Study Group for Biliary Cancer: TOSBIC01)

Although surgery is the definitive curative treatment for biliary tract cancer (BTC), outcomes after surgery alone have not been satisfactory. Adjuvant therapy with S-1 may improve survival in patients with BTC. This study examined the safety and efficacy of 1 year adjuvant S-1 therapy for BTC in a multi-institutional trial. | A prospective feasibility study of one-year administration of adjuvant S-1 therapy for resected biliary tract cancer in a multiinstitutional trial Tokyo Study Group for Biliary Cancer TOSBIC01

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.