Protocol of the QUATTRO-II study: A multicenter randomized phase II study comparing CAPOXIRI plus bevacizumab with FOLFOXIRI plus bevacizumab as a firstline treatment in patients with metastatic colorectal cancer

First-line treatment with FOLFOXIRI plus bevacizumab (BEV) is highly effective and regarded as one of the standards-of-care for patients with metastatic colorectal cancer (mCRC), despite the high incidence of neutropenia and diarrhea as side effects. | Protocol of the QUATTRO-II study A multicenter randomized phase II study comparing CAPOXIRI plus bevacizumab with FOLFOXIRI plus bevacizumab as a firstline treatment in patients with metastatic colorectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    18    1    25-01-2022
12    12    1    25-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.