Cancer cases and deaths attributable to lifestyle risk factors in Chile

To identify modifiable risk factors that contribute to cancer holds important public health relevance for setting up prevention strategies. Therefore, the aim of this study was to estimate the proportion of cancer cases and deaths attributable to alcohol consumption, high body mass index (BMI), low fruits and vegetables consumption, lack of physical activity, tobacco smoking, and passive smoking in Chile in 2018. | Cancer cases and deaths attributable to lifestyle risk factors in Chile

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.